środa, 13 kwietnia 2016


Królowa pustyni Queen of the Desert), reż. Werner Herzog

W 1812 roku inna królowa pustyni, He­ster Stan­ho­pe pisze: "Kła­nia­ją mi się na­wet naj­bar­dziej fa­na­tycz­ni mu­zuł­ma­nie, po­nie­waż my­ślą, że je­stem bo­gi­nią. Do­sta­łam ka­wa­łek ska­ły z gro­bu Ma­ho­me­ta, a w bi­blio­te­ce wiel­kie­go me­cze­tu mo­głam prze­glą­dać wszyst­kie świę­te księ­gi, na co nie po­wa­żył­by się ża­den chrze­ści­ja­nin." To fragment książki Wolfa Kie­licha, "Po­dróż­nicz­ki W gor­se­cie i kry­no­li­nie przez dżun­glę", Wydawnictwo W.A.B.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz